miércoles, 30 de diciembre de 2015

DAVID ARZAMENDI-MARCELINO OREJA. Elkarrizketa


David Toledon, 1945 inguruan
Marcelino Oreja Agirre bere autobiografiarako datuen bila ari zitzaigun, eta 2010eko apirilaren 9an Arrasatera etorri zen. Zenbait adiskidek lagunduta, 1934ko urriaren 5ean Arrasaten izandako matxinadaren inguruetatik ibili zen eta, besteak beste, Marcelino Oreja Elosegi bere aita hil zuten tokia bisitatu zuen lehen aldiz ministro ohiak. 

Egun hartan hitz ordu bat David Arzamendirekin izan zuen Orejak, haren etxean. Nioen moduan, Oreja galdera batzuetarako erantzuna bilatzen ari zen aurki publikatuko zuen bere autobiografiarako eta Davidek argi apur bat eskain zezakeen. Elkarrizketa haren lekukoa izan nintzen eta bien baimenarekin bideo batean grabatu nuen solasaldia. Bi protagonisten humanitatearen islapen garbia izan zen elkarrizketa hura. Eta denok oso pozik atera ginen bileratik. 

Ziortzako organoa jotzen ari, 2007an
Dena den, ez noa – oraingoz bederen- solasaldi osoa publikatzera, pertsona askoren gaineko aipamena egiten baita eta pribatutasunari eutsi behar zaio. Baina gaur, minik sortuko ez duen lagin bat ekarri nahi izan dut, Daviden prestutasuna omentzeko eta gogoratzeko.

Bitxia da, elkarrizketaren erreferente ezinbestekoetako bat izan zen Marcelinoren ama -Pureza Agirre arrasatearra-  99 urterekin hil zela eta Davidek ere adin berdinarekin utzi gintuen, iazko urtarrilaren 25ean.
 

Bideoa: 

===================================
David Arzamendiren gaineko informazio gehiago:

DAVID ARZAMENDI HIL DA
miércoles, 23 de diciembre de 2015

ARGI BERRIA HELDU ZAIGU: GOIKOETXEAREN GABON KANTA


Bizente Goikoetxearen estatua, lehengo tokian

Datorren urtean ehun beteko dira Aramaioko semerik ospetsuena hil zenetik. Bizente Goikoetxeari nagokio, jakina. Edukiko dugu 2016an Goikoetxeari buruz zabal aritzeko aukera gehiago. Noan honetan, aramaioarra Arrasaterekin lotzen duen puntu bat agertzera. Dakusagun:

Gabon jai hauetan berriro abestuko da Arrasateko parrokian “Argi berria heldu zaigu” titula genezakeen Gabon Abestia. Arrazoiaren abiapuntua Sabin Salaberrik San Juan Bataiatzailearen artxiboan gordetzen diren musika partituren arteko zati batzuei eskainitako tratamenduan daukagu.

Partitura haien historia da Sabinek ondoko lerroetan kontatzen diguna. Oso interesgarria iruditzen zait hona ekartzea, esan dudan moduan 2016an Bizente Goikoetxea musika sakroegile aramaioarra hil zela mendeurrena betetzen baita, eta urte osoan zehar efemeridea gogoratu nahi dute Aramaion, zenbait ekintzarekin. Goazen, beraz, aurrekari gisa gure omenaldi txikia eskaintzen Aramaioko seme handi horri. Sabin Salaberriren ekarpena da, beraz, ondokoa, gabon kantaren nondik norakoaz galdetu nionean:
 

Con la “Kalenda para la Vigilia de Navidad” de 1894,  los seis responsorios de Navidad, (Beata Dei genitrix, Santa et inmaculata, Hodie nobis coelorum Rex, Hodie nobis de coelo, Verbum caro y Beata viscera) para voces y orquesta, que Goikoetxea compuso entre 1891 y 1893, forman una especie de hermoso oratorio.  
Gabon kantaren partitura
El P. Nemesio Otaño adaptó el responsorio “Beata viscera” como villancico para voces y órgano, que gustó entre los coros de Euskal Herria, muchos de los cuales lo acogieron en sus repertorios. Pero sólo se han podido recuperar partes de la obra, no la partitura completa. En el archivo de la parroquia de San Juan Bautista de Arrasate-Mondragón se conservan separadas las partes de órgano y de voces con texto en euskara, con la particularidad de que la de órgano y algunas voces están en la tonalidad de Sol y otras en La. En el archivo ERESBIL de Renteria se guardan, a su vez, partes separadas de voces, con texto en castellano y  tonalidad de La; pero no se encuentra  la parte instrumental.

La recuperación de Gabon Abestia es el primer intento de reunir el conjunto de las partituras originales, que Goikoetxea compuso para un Oratorio de Navidad que nunca llegó a completar de forma definitiva”
 
Beraz, garbi dago Goikoetxearen musikarekin osatutako euskarazko bertsioa Arrasateko artxiboan zegoela. Baina nork idatzi zuen poema? Datua ez dut ezagutu ahal izan. Izan al genuen Otaño bera? Izango al zen Arrasateko parrokian XIX. amaieratik aritutako apaiz beterritarreren bat? Zalantzarekin geratzen zaigularik, honatx olerkia:

Argi berria heldu zaigu
Gizon guztiak argitzen ditu
Atoz egiz argi zeran zu, gure Jesus.

Argi berria heldu zaigu, aleluya 
Gizon guztiak argitzen ditu 
Atoz egiz argi zeran zu, gure Jesus.

Goi aingeruak ots egin du 
Goien goien Jainkoa goraldu 
Gogo onekoak pakea hartu 
Heldu zaigu.

Goazen, goazen ta auzpez gurtu 
Hemen, hemen gure Jainkoa 
Belengo estalpean jaioa 
Gure Jesus gure Jainkoa. 
Aleluya.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

ARAMAION, 1905ean Urtea amaitu aurretik, duela ehunda bost urte Aramaioko udal aktetan jasotako bitxikeria batzuk ekarri nahi izan ditut txoko honetara, gauza txikiak izan arren eguneroko historiaren kate mailak baitira.

Urte hartako alkatea Frantzisko Madina, eta zinegotziak Timoteo Jauregi, Jose Ramón Jauregi, Jose Ramon Kortabarria, Remigio Garro, Lorenzo Eriz, Gregorio Zilaurren, Feliziano Ibabe eta Pedro Errasti ziren.

Nork daki Aramaion Mariaren Alaben mojek komunitate bat izan zutela mende hasieran?  Itxura guztien arabera, frantziar jatorrikoak ziren Aramaiora iritsitako erlijio-emakume haiek:

“Se dio cuenta de una instancia de la Reverenda Madre Superiora de las Hijas de María Sor María Berchmans, establecidas en esta población de Ibarra en la que se inscriban en el padrón municipal a las Hermanas Sor Andresa de la Cruz Filiat, Sor Emilia Alary, Sor Inés Foulon, Sor Alberta del Sagrado Corazón de Jesús Cazaubon y la referida Superiora, en atención a que hace más de un año que vienen residiendo en este pueblo.
El Ayuntamiento acordó se lleve a efecto la inscripción en la forma que se solicita” (Abenduaren 10) 

Deigarria gertatu zait udal kontabiliteteko zorroztasuna, diru kontuak zuritzeko orduan.“Se dio cuenta de una comunicación del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, en la que manifiesta que las 14´80 pesetas que figuran de exceso en las cuentas municipales de mil novecientos y cuatro, son: seis céntimos del Capítulo de Instrucción pública, pues como quiera que viene figurando en las nóminas que remite la Junta Provincial por eso se han satisfecho, y además en otros artículos del referido Capítulo se anula dicha cantidad, por lo que se demuestra que ha sido error; las catorce pesetas setenta céntimos del Capítulo 9º Cargas se han gastado para pago del viaje y alimentos dados al Rvdo. Padre Carmelita que predicó los sermones de semana santa en el referido año, y los cuatro céntimos restantes se hallan consignados de más en la suma de la nómina de los empleados del 2º trimestre, por lo que no son satisfechos sino que es error de suma, cuyas cantidades han sido necesarias para cubrir las atenciones de la localidad y suplica sean dadas como de buena data” (maiatzaren 28) 
Urte hartako udal aurrekontua, 35.913´50 pezetakoa izan zen.

Oletako Administrazio Batzordeak hamabost pezetako eskabide egin zion udalari jaietako txistulariaren gastua ordaintzeko.  Eta Udalak dirua ez baizik administrazioko aholkua eskaini zion, hori bai, doan:  

“Se dio cuenta de una comunicación del Sr. Presidente de la Junta Administrativa de Olaeta de fecha 16 del actual, en la que indica que la Junta por él presidida ha acordado recurrir a este Ayuntamiento en demanda de quince pesetas para pago del músico tamborilero que amenizó las fiestas de Nuestra Señora, por hallarse la referida Junta escasa de fondos.

El Ayuntamiento acordó manifestar al referido Sr. Presidente que no puede, aunque con sentimiento, ordenar el suministro de las quince pesetas que solicita, porque para el fin que les interesa tiene consignación en el presupuesto del año actual y de hallarse, como dice, la referida Junta escasa de fondos tiene más que suficientes para allegarlos, girando el reparto vecinal que consta en el mencionado presupuesto, como era su deber haberlo efectuado desde hace bastante tiempo” (abuztuaren 27) 

Eta Ibarrako jaietarako aurrekontua ere onartu zen, oso egitarau polit eta zabalarekin. Zekorketa eta Arrasateko dultzaineroak izan bide ziren puntu nagusiak. 
“Se acordó que en las fiestas del Patrono San Martín se corran el día 2, cuatro vacas, tres el día 3 y un novillo para los jóvenes, siempre que los mismos satisfagan los gastos; comisionando al Sr. Regidor Síndico para contratarlas, y que se pida autorización al Iltrmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 

Igualmente se acordó contratar a los dulzaineros de Mondragón, Sres. Altube y Compañía, para las fiestas de San Martín, en la cantidad de ochenta pesetas, como en años anteriores. Así mismo se acordó traer dieciocho docenas de cohetes para las referidas fiestas, o sea dieciséis docenas de ruido de dos troneras y dos de más, ambas de buena calidad” (maiatzaren 28)

Altube y Cia. idazten denean, Benigno Altube -Seberoren anaia- eta Cristobal Bediaz ari direlakoan nago